.....  
બેનર માં તમારી જાહેરાત આપી સૈાજન્ય બની પ્રચારમા આપનો અમુલ્ય સહકાર આપો શકશો.
 
બેનર નો નમૂનો  
.2.6 X 3.6 - Download  
   

બેનર તથા સ્ટીકરની નીચે સૈાજન્ય માટે જગ્યા આપેલ છે.

બેનર તથા સ્ટીકર મા કોઇ પણ પ્રકારનો ફેરફાર કરવો નહી.

બેનર તથા સ્ટીકર ડાઉનલોડ કરી સાઇઝ નાના મોટી કરી છપાવી સકશો.

વઘુ માહીતી મેળવવા મોબાઇલ નં. 94286 15511

 
 
......