.....
બાઈક તથા ફોરવીલ ના બે બે નમૂના આપેલ છે એકમાં તમારી જાહેરાત આપી સૌજન્ય બની શકશો તથા બીજા નમૂના માં જાહેરાત આપ્યા વગર સહકાર આપી શકશો.
ફોરવીલ ના સ્ટીકરમા જાહેરાત આપી
.49 X 15 - Download
.60 X 24 - Download
.60 X 30 - Download
.A-50 X 24 - Download
.B-50 X 24 - Download
 
ફોરવીલ ના સ્ટીકર જાહેરાત વગર
.49 X 15 - Download
.60 X 24 - Download
.60 X 30 - Download
.A-50 X 24 - Download
.B-50 X 24 - Download
 
બાઈક તથા ફોરવીલ ના સ્ટીકરમા જાહેરાત આપી
24 X 24 - Download
બાઈક તથા ફોરવીલ ના સ્ટીકર જાહેરાત વગર
24 X 24 - Download
 
   

બેનર તથા સ્ટીકરની નીચે સૈાજન્ય માટે જગ્યા આપેલ છે.

બેનર તથા સ્ટીકર મા કોઇ પણ પ્રકારનો ફેરફાર કરવો નહી.

બેનર તથા સ્ટીકર ડાઉનલોડ કરી સાઇઝ નાના મોટી કરી છપાવી સકશો.

વઘુ માહીતી મેળવવા મોબાઇલ નં. 94286 15511

  ......